ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
2โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
3โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
4โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
5โรงเรียนบ้านคลองตัน
6โรงเรียนบ้านคลองหลวง
7โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี
8โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
9โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด
10โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
11โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
12โรงเรียนบ้านสวนหลวง
13โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
14โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
15โรงเรียนบ้านโรงเข้
16โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
17โรงเรียนวัดกระซ้าขาว
18โรงเรียนวัดกระโจมทอง
19โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )
20โรงเรียนวัดคลองครุ
21โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง
22โรงเรียนวัดท่าเสา
23โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
24โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
25โรงเรียนวัดนางสาว
26โรงเรียนวัดบางกระเจ้า
27โรงเรียนวัดบางปลา
28โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
29โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
30โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
31โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
32โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
33โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
34โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
35โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
36โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
37โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
38โรงเรียนวัดศรีเมือง
39โรงเรียนวัดศิริมงคล
40โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)
41โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
42โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
43โรงเรียนวัดหนองนกไข่
44โรงเรียนวัดหนองบัว
45โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
46โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง
47โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
48โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
49โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
50โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
51โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
52โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
53โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท
54โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
55โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
56โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
57โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
58โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
59โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
60โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
61โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา
62โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)
63โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
64โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
65โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร
66โรงเรียนเอกชัย
67โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)


กลับหน้าเดิม