ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนชุมชนวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
2โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า
3โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)
4โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
5โรงเรียนบ้านชะไว
6โรงเรียนบ้านดอนกร่าง
7โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง
8โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
9โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
10โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
11โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม
12โรงเรียนวัดคำหยาด
13โรงเรียนวัดงิ้วราย
14โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
15โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
16โรงเรียนวัดทางพระ
17โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
18โรงเรียนวัดท่าตลาด
19โรงเรียนวัดนางชำ
20โรงเรียนวัดน้ำพุ
21โรงเรียนวัดน้ำอาบ
22โรงเรียนวัดบ้านเพชร
23โรงเรียนวัดบ้านแก
24โรงเรียนวัดปราสาท
25โรงเรียนวัดพายทอง
26โรงเรียนวัดมะขาม
27โรงเรียนวัดม่วงคัน
28โรงเรียนวัดยางช้าย
29โรงเรียนวัดยางมณี
30โรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฎ์)
31โรงเรียนวัดรุ้ง
32โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
33โรงเรียนวัดศรีบัวทอง
34โรงเรียนวัดหนองยาง
35โรงเรียนวัดหลักแก้ว
36โรงเรียนวัดห้วยโรง
37โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
38โรงเรียนวัดโคกพุทรา
39โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
40โรงเรียนวัดไชโย
41โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
42โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ)
43โรงเรียนสตรีอ่างทอง
44โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
45โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
46โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้ง
47โรงเรียนอนุบาลแสวงหา
48โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
49โรงเรียนอนุบาลไชโย(วัดสระเกษอาทรสิกขกา
50โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
51โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
52โรงเรียนโพธิ์ทอง (จินดามณี)


กลับหน้าเดิม