ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนชุมชนวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
2โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร)
3โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
4โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
5โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า
6โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)
7โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
8โรงเรียนบ้านชะไว
9โรงเรียนบ้านดอนกร่าง
10โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง
11โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
12โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
13โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
14โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม
15โรงเรียนวัดคำหยาด
16โรงเรียนวัดงิ้วราย
17โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
18โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
19โรงเรียนวัดทางพระ
20โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
21โรงเรียนวัดท่าตลาด
22โรงเรียนวัดนางชำ
23โรงเรียนวัดน้ำอาบ
24โรงเรียนวัดบ้านเพชร
25โรงเรียนวัดบ้านแก
26โรงเรียนวัดมะขาม
27โรงเรียนวัดม่วงคัน
28โรงเรียนวัดยางช้าย
29โรงเรียนวัดยางมณี
30โรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฎ์)
31โรงเรียนวัดรุ้ง
32โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
33โรงเรียนวัดสีบัวทอง
34โรงเรียนวัดหนองยาง
35โรงเรียนวัดหลักแก้ว
36โรงเรียนวัดห้วยโรง
37โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
38โรงเรียนวัดโคกพุทรา
39โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
40โรงเรียนวัดไชโย
41โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
42โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ)
43โรงเรียนสตรีอ่างทอง
44โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
45โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
46โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
47โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)
48โรงเรียนอนุบาลแสวงหา
49โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
50โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
51โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
52โรงเรียนโพธิ์ทอง (จินดามณี)


กลับหน้าเดิม