ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม
2โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
3โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
4โรงเรียนควนสุบรรณ
5โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
6โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
7โรงเรียนจิตประชาราษฎร์
8โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
9โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
10โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง
11โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส
12โรงเรียนดประสพ
13โรงเรียนตลาดหนองหวาย
14โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
15โรงเรียนตาขุน
16โรงเรียนทรัพย์ทวี
17โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
18โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
19โรงเรียนท่าชนะ
20โรงเรียนท่าชีวิทยาคม
21โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา
22โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
23โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
24โรงเรียนท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
25โรงเรียนนาสาร
26โรงเรียนนิคมสร้างตนเองขุนทะเล
27โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
28โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
29โรงเรียนบ้านกลาง
30โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
31โรงเรียนบ้านคลองจัน
32โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
33โรงเรียนบ้านคลองรอก
34โรงเรียนบ้านคลองสงค์
35โรงเรียนบ้านคลองสระ
36โรงเรียนบ้านควนนิมิต
37โรงเรียนบ้านควนนิยม
38โรงเรียนบ้านควนพรุพี
39โรงเรียนบ้านควนสามัคคี
40โรงเรียนบ้านควนใหม่
41โรงเรียนบ้านคันธุลี
42โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
43โรงเรียนบ้านช่องช้าง
44โรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว
45โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
46โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
47โรงเรียนบ้านตาขุน
48โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
49โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
50โรงเรียนบ้านต้นยวน
51โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
52โรงเรียนบ้านทับใหม่
53โรงเรียนบ้านทำเนียบ
54โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน
55โรงเรียนบ้านท่าขนอน
56โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา
57โรงเรียนบ้านท่าม่วง
58โรงเรียนบ้านท่าแซะ
59โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
60โรงเรียนบ้านนาสาร
61โรงเรียนบ้านนาใหญ่
62โรงเรียนบ้านน้ำฉา
63โรงเรียนบ้านบางรูป
64โรงเรียนบ้านบางสำโรง
65โรงเรียนบ้านบางใหญ่
66โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
67โรงเรียนบ้านบ่อกรัง
68โรงเรียนบ้านบ่อผุด
69โรงเรียนบ้านบ่อพระ
70โรงเรียนบ้านประตูพลิก
71โรงเรียนบ้านปลายคลอง(ชัยบุรี)
72โรงเรียนบ้านปลายคลอง(พุนพิน)
73โรงเรียนบ้านปลายน้ำ
74โรงเรียนบ้านปากกะแดะ
75โรงเรียนบ้านปากด่าน
76โรงเรียนบ้านพรุยายชี
77โรงเรียนบ้านพัฒนา
78โรงเรียนบ้านมะเลาะ
79โรงเรียนบ้านยางงาม
80โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
81โรงเรียนบ้านวังใหญ่
82โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
83โรงเรียนบ้านสามสัก
84โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา
85โรงเรียนบ้านส้องเหนือ
86โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
87โรงเรียนบ้านหนองโสน
88โรงเรียนบ้านหน้าค่าย
89โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
90โรงเรียนบ้านห้วยพุน
91โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
92โรงเรียนบ้านอ่างทอง
93โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์
94โรงเรียนบ้านเขานาใน
95โรงเรียนบ้านเขาปูน
96โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
97โรงเรียนบ้านเหมืองทวด
98โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
99โรงเรียนบ้านโพธิ์หวาย
100โรงเรียนบ้านไสตอ
101โรงเรียนประดู่พิทยาคม
102โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
103โรงเรียนพนมศึกษา
104โรงเรียนพระแสงวิทยา
105โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
106โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
107โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
108โรงเรียนมัธยมกิติยาภา
109โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ
110โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
111โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
112โรงเรียนวัดกงตาก
113โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24)
114โรงเรียนวัดกาญจนาราม
115โรงเรียนวัดขจรบำรุง
116โรงเรียนวัดคีรีวง
117โรงเรียนวัดชยาราม
118โรงเรียนวัดชลคราม
119โรงเรียนวัดตรณาราม
120โรงเรียนวัดถ้ำวราราม
121โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
122โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน
123โรงเรียนวัดท่าทอง
124โรงเรียนวัดนอก
125โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
126โรงเรียนวัดนิกรประสาท
127โรงเรียนวัดน้ำหัก
128โรงเรียนวัดบางคราม
129โรงเรียนวัดบางพลา
130โรงเรียนวัดบางสวรรค์
131โรงเรียนวัดบางใบไม้
132โรงเรียนวัดบ้านส้อง
133โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
134โรงเรียนวัดประตูใหญ่
135โรงเรียนวัดประเดิม
136โรงเรียนวัดพระพรหม
137โรงเรียนวัดพรุศรี
138โรงเรียนวัดพุมเรียง
139โรงเรียนวัดภูเขาทอง
140โรงเรียนวัดรัตนาราม
141โรงเรียนวัดวังไทร
142โรงเรียนวัดวิเวการาม
143โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
144โรงเรียนวัดสมหวัง
145โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
146โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
147โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์
148โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
149โรงเรียนวัดสามพัน
150โรงเรียนวัดสุทธาวาส
151โรงเรียนวัดห้วยกรวด
152โรงเรียนวัดอินทการาม
153โรงเรียนวัดอินทราวาส
154โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
155โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
156โรงเรียนวัดเขาแก้ว
157โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
158โรงเรียนวัดแจ้ง
159โรงเรียนวัดแหลมไผ่
160โรงเรียนวัดโกศาวาส
161โรงเรียนวัดโพธาราม
162โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร
163โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
164โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
165โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130
166โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
167โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
168โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
169โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
170โรงเรียนเกาะสมุย
171โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
172โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
173โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
174โรงเรียนเวียงสระ
175โรงเรียนเสวียดวิทยา
176โรงเรียนไชยาวิทยา
177โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22


กลับหน้าเดิม