ลำดับ ชื่อสถาบัน
1การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน
2วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
3โรงเรียนขุนรามวิทยา
4โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
5โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
6โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
7โรงเรียนชุบศร
8โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
9โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
10โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
11โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย
12โรงเรียนดงตาลวิทยา
13โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
14โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
15โรงเรียนนิคมลำนารายณ์
16โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
17โรงเรียนบ้านกล้วย(พวงราษฎร์บำรุง)
18โรงเรียนบ้านคลอง
19โรงเรียนบ้านคลองเกตุ
20โรงเรียนบ้านชีวิทยา
21โรงเรียนบ้านดงดินแดง
22โรงเรียนบ้านดีลีง
23โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า
24โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
25โรงเรียนบ้านท่าดินดำ
26โรงเรียนบ้านท่าม่วง
27โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
28โรงเรียนบ้านบัวชุม
29โรงเรียนบ้านบ่อคู่
30โรงเรียนบ้านมหาโพธิ
31โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน
32โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน
33โรงเรียนบ้านม่วงค่อม
34โรงเรียนบ้านยางราก
35โรงเรียนบ้านยางโทน
36โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
37โรงเรียนบ้านวังจั่น
38โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์
39โรงเรียนบ้านวังเพลิง
40โรงเรียนบ้านสระเพลง
41โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)
42โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
43โรงเรียนบ้านหนองแขม
44โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา
45โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
46โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
47โรงเรียนบ้านหัวลำ
48โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
49โรงเรียนบ้านเกาะรัง
50โรงเรียนบ้านเขาทับควาย
51โรงเรียนบ้านเขายายกะตา
52โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค
53โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
54โรงเรียนบ้านโคกตูม
55โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร
56โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
57โรงเรียนปิยะบุตร์
58โรงเรียนพรหมรังษี
59โรงเรียนพระนารายณ์
60โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50
61โรงเรียนพัฒนานิคม
62โรงเรียนพิบูลย์สงเคราะห์ 1
63โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
64โรงเรียนยางรากวิทยา
65โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33
66โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
67โรงเรียนลำสนธิวิทยา
68โรงเรียนวัดดงสวอง
69โรงเรียนวัดดำรงบุล
70โรงเรียนวัดตองปุ
71โรงเรียนวัดถนนแค
72โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต
73โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
74โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย
75โรงเรียนวัดบางพึ่ง
76โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
77โรงเรียนวัดสะแกราบ
78โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
79โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง
80โรงเรียนวัดหนองนา
81โรงเรียนวัดหนองพิมาน
82โรงเรียนวัดหัวสำโรง
83โรงเรียนวัดอัมพวัน
84โรงเรียนวัดเทพอำไพ
85โรงเรียนวัดโคกสลุง
86โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
87โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต
88โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร
89โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง
90โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
91โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
92โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
93โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
94โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง
95โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
96โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
97โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
98โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
99โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
100โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง
101โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
102โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
103โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ
104โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
105โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)
106โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
107โรงเรียนโคกตูมวิทยา
108โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
109โรงเรียนโคกสำโรง
110โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
111โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
112โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)


กลับหน้าเดิม