ลำดับ ชื่อสถาบัน
1วีรนาทศึกษา มูลนิธิ
2โรงเรียนกงหราพิชากร
3โรงเรียนควนขนุน
4โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
5โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา
6โรงเรียนตะแพนพิทยา
7โรงเรียนตะโหมด
8โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
9โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
10โรงเรียนบ้านควนขนุน
11โรงเรียนบ้านควนดินแดง
12โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
13โรงเรียนบ้านควนยวน
14โรงเรียนบ้านควนแหวง
15โรงเรียนบ้านดอนประดู่
16โรงเรียนบ้านด่านโลด
17โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
18โรงเรียนบ้านต้นประดู่
19โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
20โรงเรียนบ้านท่าลาด
21โรงเรียนบ้านน้ำตก
22โรงเรียนบ้านบางมวง
23โรงเรียนบ้านบ่อทราย
24โรงเรียนบ้านพรุนายขาว
25โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง
26โรงเรียนบ้านระหว่างควน
27โรงเรียนบ้านสํานักกอ
28โรงเรียนบ้านหนองธง
29โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
30โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
31โรงเรียนบ้านหารเทา
32โรงเรียนบ้านอ่างทอง
33โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ
34โรงเรียนบ้านเขาปู่
35โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
36โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
37โรงเรียนบ้านโคกทราย
38โรงเรียนบ้านโคกสัก
39โรงเรียนบ้านไสกุน
40โรงเรียนประชาบำรุง
41โรงเรียนประภัสสรรังสิต
42โรงเรียนปัญญาวุธ
43โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
44โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
45โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
46โรงเรียนพนางตุง
47โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
48โรงเรียนพัทลุง
49โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
50โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
51โรงเรียนวัดคลองใหญ่
52โรงเรียนวัดควนถบ
53โรงเรียนวัดตะแพน
54โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
55โรงเรียนวัดทะเลน้อย
56โรงเรียนวัดท่าดินแดง
57โรงเรียนวัดบ้านนา
58โรงเรียนวัดบ้านสวน
59โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)
60โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
61โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
62โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
63โรงเรียนวัดหวัง
64โรงเรียนวัดหัวหมอน
65โรงเรียนวัดอภยาราม
66โรงเรียนวัดเกษตรนิคม
67โรงเรียนวัดเขาวงก์
68โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
69โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
70โรงเรียนวัดแหลมโตนด
71โรงเรียนวัดโงกน้ำ
72โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์)
73โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
74โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
75โรงเรียนสตรีพัทลุง
76โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
77โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
78โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
79โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
80โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
81โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
82โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
83โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์
84โรงเรียนอุดมวิทยายน
85โรงเรียนเขาชัยสน
86โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)


กลับหน้าเดิม