ลำดับ ชื่อสถาบัน
1ดารุลอูโลมนิบงบารู
2ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
3ธรรมวิทยามูลนิธิ
4ประทีปวิทยา
5พัฒนาวิทยา
6พัฒนาอิสลามวิทยา
7มุสลิมศึกษา
8สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
9อาสาสุลดินวิทยา
10อิสลามประสานวิทย์
11อิสลาฮียะห์
12อุดมศาสน์วิทยา
13โรงเรียนกาบังพิทยาคม
14โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง
15โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2
16โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
17โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
18โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
19โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
20โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
21โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
22โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
23โรงเรียนบ้านกรงปินัง
24โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
25โรงเรียนบ้านกาลอ
26โรงเรียนบ้านกาลูปัง
27โรงเรียนบ้านกาโสด
28โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
29โรงเรียนบ้านกือเม็ง
30โรงเรียนบ้านกูวา
31โรงเรียนบ้านจือนือแร
32โรงเรียนบ้านจุโป
33โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
34โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
35โรงเรียนบ้านตะโละ
36โรงเรียนบ้านตะโล๊ะซูแม
37โรงเรียนบ้านตะโล๊ะหะลอ
38โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง
39โรงเรียนบ้านตันหยง
40โรงเรียนบ้านตาชี
41โรงเรียนบ้านตาสา
42โรงเรียนบ้านตาเน๊าะปูเต๊ะ
43โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
44โรงเรียนบ้านท่าสาป
45โรงเรียนบ้านนาข่อย
46โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
47โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
48โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
49โรงเรียนบ้านบันนังสตาอินทรฉัตรฯ
50โรงเรียนบ้านบางลาง
51โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์)
52โรงเรียนบ้านบาละ
53โรงเรียนบ้านบาเจาะ
54โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
55โรงเรียนบ้านบาโด
56โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
57โรงเรียนบ้านบุดี
58โรงเรียนบ้านปาแดรู
59โรงเรียนบ้านปูลัย
60โรงเรียนบ้านป่าหวัง
61โรงเรียนบ้านพร่อน
62โรงเรียนบ้านมาแฮ
63โรงเรียนบ้านยะลา
64โรงเรียนบ้านยะหา
65โรงเรียนบ้านยือโระ
66โรงเรียนบ้านรานอ
67โรงเรียนบ้านรามัน
68โรงเรียนบ้านราโมง
69โรงเรียนบ้านละแอ
70โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
71โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
72โรงเรียนบ้านสะโต
73โรงเรียนบ้านหลักเขต
74โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง
75โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง
76โรงเรียนบ้านเตาปูน
77โรงเรียนบ้านเบญญา
78โรงเรียนบ้านเบตงสุภาพอนุสรณ์
79โรงเรียนบ้านแหร
80โรงเรียนบ้านโกตาบารู
81โรงเรียนบ้านโฉลง
82โรงเรียนบ้านโต
83โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
84โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)
85โรงเรียนบ้านไม้แก่น
86โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
87โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
88โรงเรียนวัดลำพะยา
89โรงเรียนสตรียะลา
90โรงเรียนสังวาลย์วิท 5
91โรงเรียนสันติวิทยา
92โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)
93โรงเรียนอนุบาลยะลา
94โรงเรียนเขื่อนบางลาง
95โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
96โรงเรียนเบตง 'วีระราษฎร์ประสาน'
97โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)


กลับหน้าเดิม