ลำดับ ชื่อสถาบัน
1นิรันดรวิทยา
2บางนราวิทยา
3พัฒนศาสน์วิทยา
4วิทยาลัยการอาชีพสุไหง-โกลก
5สุกัญศาสน์วิทยา
6อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
7อิสลามบูรณะโต๊ะนอ
8โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา
9โรงเรียนตันหยงมัส
10โรงเรียนตากใบ
11โรงเรียนตือระมิตรภาพที่172
12โรงเรียนธัญธารวิทยา
13โรงเรียนนราธิวาส
14โรงเรียนนราสิกขาลัย
15โรงเรียนนิคมพัฒนา10
16โรงเรียนนิคมพัฒนา2
17โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง
18โรงเรียนบาเจาะ
19โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
20โรงเรียนบ้านกลูบี
21โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา
22โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ
23โรงเรียนบ้านกะลูแป
24โรงเรียนบ้านกาลิซา
25โรงเรียนบ้านกาวะ
26โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
27โรงเรียนบ้านกาแย
28โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ
29โรงเรียนบ้านกูบู
30โรงเรียนบ้านกูยิ
31โรงเรียนบ้านกูวา
32โรงเรียนบ้านกูแบอีแก
33โรงเรียนบ้านคอลอกาเว
34โรงเรียนบ้านค่าย
35โรงเรียนบ้านจะมาแกะ
36โรงเรียนบ้านจะแนะ
37โรงเรียนบ้านจือแร
38โรงเรียนบ้านซารายอ
39โรงเรียนบ้านดือแยหะยี
40โรงเรียนบ้านดุซงยอ
41โรงเรียนบ้านตะโละ
42โรงเรียนบ้านตาบา
43โรงเรียนบ้านตือมายู
44โรงเรียนบ้านทอน
45โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง
46โรงเรียนบ้านทุ่งคา
47โรงเรียนบ้านบางขุนทอง
48โรงเรียนบ้านบางมะนาว
49โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66
50โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง
51โรงเรียนบ้านบาโงระนะ
52โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร
53โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ
54โรงเรียนบ้านบ่อทอง
55โรงเรียนบ้านปลักปลา
56โรงเรียนบ้านปะดะดอ
57โรงเรียนบ้านปาดังยอ
58โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ
59โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ
60โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
61โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง
62โรงเรียนบ้านมะรือโบตก
63โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
64โรงเรียนบ้านมือบา
65โรงเรียนบ้านมูโนะ
66โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
67โรงเรียนบ้านยานิง
68โรงเรียนบ้านริแง
69โรงเรียนบ้านลาแล
70โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ
71โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
72โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
73โรงเรียนบ้านสวนพลู
74โรงเรียนบ้านสากอ
75โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา
76โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก
77โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
78โรงเรียนบ้านเขาตันหยง
79โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง
80โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก
81โรงเรียนบ้านแกแม
82โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ
83โรงเรียนบ้านแยะ
84โรงเรียนบ้านแว้ง
85โรงเรียนบ้านโคกตา
86โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
87โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ
88โรงเรียนบ้านโผลง
89โรงเรียนบ้านไม้ฝาด
90โรงเรียนบ้านไร่พญา
91โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์
92โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง
93โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
94โรงเรียนระแงะ
95โรงเรียนรักไทย
96โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10
97โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์
98โรงเรียนร่มเกล้า
99โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
100โรงเรียนวัดประชุมชลธารา
101โรงเรียนวัดพระพุทธ
102โรงเรียนวัดโคกโก
103โรงเรียนศรีวารินทร์
104โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
105โรงเรียนสว่างวัฒนา
106โรงเรียนสุคิรินวิทยา
107โรงเรียนสุไหงโกลก
108โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
109โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์
110โรงเรียนเมืองนราธิวาส
111โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์
112โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม


กลับหน้าเดิม