ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
2โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
3โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์
4โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร
5โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน
6โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)
7โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
8โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
9โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)
10โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
11โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
12โรงเรียนบ้านชัฏฝาง
13โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
14โรงเรียนบ้านท่าไม้
15โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
16โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
17โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
18โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
19โรงเรียนบ้านหนองยาง
20โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
21โรงเรียนบ้านเขาแหลม
22โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
23โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์ 4)
24โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ
25โรงเรียนวัดบ้านหนอง
26โรงเรียนวัดพิกุลงาม
27โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
28โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์
29โรงเรียนวัดวิจิตรรังสิตาราม
30โรงเรียนวัดศรีวิชัย
31โรงเรียนวัดศรีสโมสร
32โรงเรียนวัดสระเนินพระราม
33โรงเรียนวัดสิงห์
34โรงเรียนวัดหนองบัว
35โรงเรียนวัดหนองพังนาค
36โรงเรียนวัดหัวตะพาน
37โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
38โรงเรียนวัดโพธาราม
39โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา
40โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท (ราชประชานุเคราะห์ 46)
41โรงเรียนสรรพยาวิทยา
42โรงเรียนสาครพิทยาคม
43โรงเรียนหันคาพิทยาคม
44โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
45โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
46โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
47โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
48โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
49โรงเรียนอนุบาลสรรพยา
50โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)
51โรงเรียนอนุบาลเนินขาม
52โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท
53โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
54โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา
55โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


กลับหน้าเดิม