ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

ประกาศแจ้ง : ขอเชิญสมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่านเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการใช้งานเครือข่าย และกำหนดข้อตกลงพร้อมแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันเริ่มต้นประกาศ : 2015-01-14


   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 (30th WUNCA)” ในวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น
               ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 จะมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ ด้านเครือข่าย ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดดังเอกสารแนบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการใช้งานเครือข่าย และกำหนดข้อตกลงพร้อมแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยร่วมกัน ระหว่าง เจ้าหน้าที่ UniNet และผู้ดูแลระบบเครือข่ายของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet พร้อมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการใช้งานระบบเครือข่ายภายในสถาบันการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
               หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3545678 ต่อ 5002 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th
เอกสารแนบ จำนวน  1  ไฟล์Admin Talk (Autosaved) รายละเอียดแต่ละหัวข้อ.pdf


กลับสู่หน้าหลัก