ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

มรภ.สงขลา รับไม้ต่อ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา “วันก้า” ครั้งที่ 31 เร่งเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้ร่วมงานจากภาครัฐและเอกชนกว่าพันคน เทียบเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศถ่ายทอดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี
วันเริ่มต้นประกาศ : 2015-05-11
   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application) WUNCA หรือ “วันก้า” ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ มรภ.สงขลา ต่อจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เจ้าภาพครั้งที่ 30 ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทางการทำงานในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯ การศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างกลุ่มสมาชิกเครือข่ายที่ได้ไปทดลองปฏิบัติ หรือวิจัย จนได้ผลดี ประสบความสำเร็จใช้ในงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ก็นำความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้สมาชิกได้รับทราบ ได้ทดลอง ได้ปฏิบัติจริงบนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครือข่ายหลากหลายชนิด นอกจากนี้ ยังได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วย
               ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา กล่าวว่า สกอ. ได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : UniNet) เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน โรงเรียน โดยกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค และชุมชน ซึ่ง มรภ.สงขลา มีปรัชญาว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางหรือ HUB ของ UniNet ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างโรงเรียนต่างๆ ไปยัง Uninet รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เช่น สงขลา สตูล พัทลุง ถือเป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษา และดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกัน ทั้งด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนข้อมูล ถ่ายทอดความรู้และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ อันเป็นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ รวมทั้งได้รวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทำการศึกษาและวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษา เพื่อให้เท่าทันนานาประเทศ ดังนั้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “วันก้า” ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสมาชิกของเครือข่าย UniNet จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในครั้งที่ 31 นี้ มรภ.สงขลา ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ ถือเป็นโอกาสดีของชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ และมีได้โอกาสต้อนรับกลุ่มเพื่อนสมาชิกเครือข่ายที่เดินทางมาจากภาคต่างๆ ของประเทศจำนวนกว่าร้อยคน ซึ่งเดินทางมาพักที่สงขลา มาจับจ่ายซื้อสินค้าพื้นเมือง ลองชิมอาหารปักษ์ใต้และท่องเที่ยว ถือเป็นโอกาสที่ดีของชาวสงขลาทั้งในทางเศรษฐกิจและการศึกษา
               “ต้องขอขอบคุณ สกอ. ที่เห็นความสำคัญ ให้ความไว้วางใจ และให้โอกาส มรภ.สงขลา ได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของ มรภ.สงขลา ที่ได้มีโอกาสจัดงานทางวิชาการร่วมกับ สกอ. ซึ่งมหาวิทยาลัยเองก็จะต้องเตรียมพร้อมในหลายๆ ด้าน เพื่อให้การจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 31 ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด” ผศ.ดร.อำนาจ กล่าว อ้างอิงจาก: http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000018349
กลับสู่หน้าหลัก