ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

UniNet จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPv6 Implementation and Infrastructure รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันเริ่มต้นประกาศ : 2015-06-05


   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPv6 Implementation and Infrastructure รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิฐอารัญ ปิติมล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายUniNet ในเรื่องของระบบ IPv6 และสามารถนำไปติดตั้งใช้งานในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               ในการอบรมในครั้งนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และวิทยาลัยชุมชน ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet เท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.uni.net.th/uni_train/uni_train.php ทั้งนี้หากมีความต้องการเข้ารับการอบรมมากกว่าที่สามารถจะรับได้ในครั้งนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาอาจจะจัดให้มีการอบรมอีกในโอกาสต่อไป
               ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3545678 ต่อ 5002 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th
กลับสู่หน้าหลัก