ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

ประกาศแจ้ง : รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPv6 Implementation and Infrastructure รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันเริ่มต้นประกาศ : 2015-06-30


   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               เนื่องด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPv6 Implementation and Infrastructure รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิฐอารัญ ปิติมล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายUniNet ในเรื่องของระบบ IPv6 และสามารถนำไปติดตั้งใช้งานในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ บัดนี้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครบจำนวน 30 ท่านแล้ว ดังรายชื่อที่แนบ
               ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ขอขอบพระคุณทุกทา่นที่ให้ความสนใจ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3545678 ต่อ 5002 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th
               
เอกสารแนบ จำนวน  1  ไฟล์รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ.pdf


กลับสู่หน้าหลัก